Napoleonbestek.nl beschikt over klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Heeft u gebreken geconstateerd? Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij napoleonbestek.nl.

Binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) krijgt u van ons een antwoord. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunt u zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel u als Napoleonbestek.nl stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn voor u geen kosten verbonden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Een klacht schort de verplichtingen van de napoleonbestek.nl niet op, tenzij door ons schriftelijk anders aangegeven.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Napoleonbestek.nl, zullen wij naar onze keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.